8:00 - 19:00

Dni pracy: Poniedziałek-Piątek

+441518080625

Darmowa konsultacja

 

Polityka prywatności

TopTradeGroup > Regulamin > Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka dotyczy TopTradeGroup i ma zastosowanie do wszystkich operacji i funkcji TopTradeGroup.

Ta witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Widdershins Group LTD, numer rejestracyjny firmy: 2020/IBC00080 i zarejestrowany adres pod adresem 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.

Wszystkie strony trzecie (w tym klienci, dostawcy, podwykonawcy lub agenci), które uzyskują dostęp do danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez TopTradeGroup lub je wykorzystują, muszą przestrzegać niniejszej Polityki prywatności. TopTradeGroup udostępnia niniejszą Politykę bezpłatnie.

Polityka prywatności obejmuje:

 • „Informacje kredytowe” to dane osobowe (inne niż poufne), które odnoszą się do historii kredytowej lub zdolności kredytowej danej osoby i są dodatkowo zdefiniowane w przepisach o ochronie prywatności;
 • „Ujawnienie” informacji oznacza dostarczenie informacji osobom spoza TopTradeGroup. „Osoba fizyczna” oznacza każdą osobę, której dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy;
 • „Dane osobowe” oznaczają informacje lub opinie dotyczące osoby, które mogą posłużyć do jej identyfikacji;
 • „Specjalista ds. prywatności” oznacza osobę kontaktową w TopTradeGroup w przypadku pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez TopTradeGroup;
 • „Informacje poufne” to dane osobowe, które obejmują informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, religii, związkach zawodowych lub członkostwie w innych stowarzyszeniach zawodowych lub zawodowych, preferencjach seksualnych i wyrokach skazujących, a także informacje dotyczące zdrowia;
 • „Wykorzystanie” informacji oznacza wykorzystanie informacji w TopTradeGroup.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy i przechowujemy następujące rodzaje danych osobowych o osobach:

 • imię;
 • adres;
 • informacje kontaktowe;
 • data urodzenia;
 • informacja wolny / zajęty;
 • szczegóły konta bankowego;
 • historia handlu;
 • informacje identyfikacyjne (takie jak paszport, rachunki za media lub prawo jazdy) do zebrania i zweryfikowania zgodnie z ustawą Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act 2006;
 • informacje kredytowe (jeśli zostało to wyraźnie dozwolone przez daną osobę);
 • wszelkie inne informacje związane ze świadczonymi przez nas usługami.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe

W większości przypadków zbieramy indywidualne dane bezpośrednio od osoby. Na przykład, gdy osoba przesyła strukturę aplikacji do nagrywania stron internetowych, odwiedza naszą witrynę, dzwoni do nas lub wysyła nam korespondencję, zbieramy indywidualne dane. Od czasu do czasu możemy zbierać indywidualne dane o osobie od osób nieuprawnionych. Kiedy otrzymamy dane osobowe od strony trzeciej, znajdziemy sposób, aby upewnić się, że ta osoba jest świadoma lub rozumie problemy określone w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również zbierać informacje kredytowe danej osoby od organizacji zajmujących się sprawozdawczością kredytową, aby pomóc nam w ocenie wniosku danej osoby o otwarcie rekordu.

TopTradeGroup nie będzie gromadzić danych poufnych, chyba że dana osoba wyrazi na to zgodę lub ma zastosowanie wyjątek na mocy Prawa o ochronie prywatności. Te wyjątki mają zastosowanie, gdy asortyment jest wymagany lub zatwierdzony przez prawo lub jest ważny dla podjęcia właściwych działań w związku z podejrzeniem o nielegalne działanie lub rzeczywiste przestępstwo.

Jeśli indywidualne dane, o które prosimy, nie zostaną przekazane przez osobę fizyczną, nie będziemy w stanie zapewnić tej osobie korzyści wynikających z naszych administracji ani odpowiednio rozwiązać jej problemów.

Twoje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych; i jeśli zamierzamy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania w celu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz opisywania automatycznego podejmowania decyzji i ich konsekwencji.

Niezamówione dane osobowe

TopTradeGroup może otrzymywać niezamówione dane osobowe osób. Pracownicy TopTradeGroup są zobowiązani do powiadomienia inspektora ochrony prywatności o wszystkich niezamówionych danych osobowych, które otrzymają. Niszczymy wszystkie niezamówione dane osobowe, chyba że są one związane z celami gromadzenia danych osobowych TopTradeGroup.

O kim zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe, które możemy gromadzić i przechowywać, obejmują (między innymi) dane osobowe następujących osób:

 • klienci;
 • potencjalni klienci;
 • poznanie brokerów, podmiotów stowarzyszonych i menedżerów finansowych;
 • usługodawcy lub dostawcy;
 • potencjalni pracownicy, pracownicy i kontrahenci;
 • inne strony trzecie, z którymi się kontaktujemy.

W razie potrzeby będziemy również zbierać informacje o osobach takich jak:

 • powiernicy;
 • partnerzy prawni;
 • dyrektorzy i funkcjonariusze firmy;
 • agenci wyznaczeni przez osobę fizyczną;
 • inne osoby trzecie, które prowadzą z nami interesy na zasadzie „ad hoc”.

Dlaczego TTG zbiera i przechowuje dane osobowe?

Możemy zbierać i przechowywać informacje o osobie w następujących celach:

 • w celu rozpatrzenia i oceny indywidualnego wniosku o otwarcie rachunku handlowego;
 • pomagać TopTradeGroup w otwieraniu i zarządzaniu indywidualnym rachunkiem handlowym;
 • powiadamianie osób o wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego;
 • w celu dostarczenia osobie informacji o naszych usługach, trendach rynkowych lub ofertach specjalnych;
 • w celu ochrony naszej firmy i innych klientów przed oszustwami lub działaniami niezgodnymi z prawem;
 • w celu prowadzenia naszej działalności i wykonywania innych zadań związanych z zarządzaniem i administracją;

W jaki sposób możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe?

TopTradeGroup może wykorzystywać i ujawniać dane osobowe do głównych celów, dla których są gromadzone, do uzasadnionych celów drugorzędnych związanych z głównym celem oraz w innych okolicznościach dozwolonych przez Ustawę o prywatności.

TopTradeGroup będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • planowanie, wykonywanie, zarządzanie i administrowanie umownymi relacjami biznesowymi z nami (lub stronami trzecimi, z którymi jesteś powiązany), takie jak świadczenie usług wsparcia lub świadczenie innych usług lub rzeczy, o które możesz poprosić;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych lub innych systemów, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych przestępstw lub złośliwych działań;
 • egzekwowanie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Może to obejmować obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży do celów podatkowych lub innych oraz wysyłania niezbędnych powiadomień lub innych ujawnień, kontroli zgodności lub obowiązków rejestracyjnych (na przykład na mocy przepisów antymonopolowych, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i embarga lub w celu zapobiegania białym przestępstwa karne lub pranie brudnych pieniędzy). W tym kontekście możemy być zobowiązani do przeprowadzania automatycznych kontroli Twoich danych kontaktowych lub innych informacji, które podajesz na temat swojej tożsamości, w odniesieniu do odpowiednich list objętych sankcjami oraz do skontaktowania się z Tobą w celu zweryfikowania Twojej tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania, w celu zarejestrowania interakcji z Tobą. . które mogą odnosić się do celów antymonopolowych i zgłaszać lub wspierać dochodzenia prowadzone przez właściwe organy nadzorcze, organy ścigania lub inne agencje rządowe;
 • rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych postanowień umownych oraz tworzenie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych.
 • jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub jest to dozwolone przez prawo, możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
 • komunikowanie się z Tobą za pośrednictwem zatwierdzonych kanałów, aby na bieżąco informować Cię o najnowszych ogłoszeniach, ofertach specjalnych i innych informacjach o produktach, technologiach i usługach TopTradeGroup (w tym biuletyny marketingowe), a także o wydarzeniach i projektach, które realizujemy.

Informacje poufne będą wykorzystywane i ujawniane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, lub w bezpośrednio powiązanym celu drugorzędnym, chyba że dana osoba zgodzi się inaczej lub nie jest to dozwolone przez prawo.

Korzystamy z usług innych osób, aby świadczyć nam usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, które posiadamy. W takich sytuacjach zabraniamy tej osobie wykorzystywania danych osobowych o tej osobie, z wyjątkiem określonych celów, dla których je udostępniamy. Zabraniamy tej osobie wykorzystywania danych osobowych do bezpośredniego marketingu swoich produktów lub usług.

TopTradeGroup podejmie próby zniszczenia lub anonimizacji informacji poufnych, jeśli to możliwe. Zobowiązujemy się również do podjęcia rozsądnych kroków w celu zniszczenia lub zanonimizowania wszystkich danych osobowych osób, które nie są już potrzebne.

Kto może uzyskać Twoje informacje?

Możemy ujawniać dane osobowe:

 • powiązana organizacja TopTradeGroup;
 • agent, kontrahent lub usługodawca, którego zatrudniamy do wykonywania naszych funkcji i działań, na przykład nasi prawnicy, księgowi, windykatorzy lub agencje marketingowe;
 • podmioty zaangażowane w przekazanie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów lub działalności;
 • organizacje zaangażowane w zarządzanie płatnościami, w tym sprzedawcy płatności i inne instytucje finansowe, takie jak banki;
 • organy regulacyjne, agencje rządowe, organy ścigania i sądy;
 • dostawcy płynności;
 • repozytoria transakcji;
 • broker wprowadzający osoby fizycznej, posiadacz rachunku wspólnego lub inny upoważniony agent;
 • każdą inną osobę, której ta osoba zezwala na ujawnienie tego lub jest to wymagane przez prawo;
 • jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy;
 • jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, zawsze pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad takimi interesami. Nasze „uzasadnione interesy” obejmują nasze interesy handlowe polegające na prowadzeniu działalności w sposób profesjonalny i zrównoważony, przestrzeganie wszystkich odpowiednich wymogów prawnych i regulacyjnych (z zastrzeżeniem naszej globalnej obecności);
 • należy chronić swoje żywotne interesy lub interesy innej osoby;
 • jest to konieczne, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych (na przykład w celu ochrony naszych praw lub własności i / lub praw lub własności naszych klientów);
 • za wypełnienie naszych zobowiązań prawnych;
 • jeśli otrzymaliśmy Twoją konkretną lub, jeśli to konieczne, wyraźną zgodę na to. W każdym przypadku poinformujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych i przysługujących Ci prawach przed uzyskaniem Twojej zgody.

Co do zasady, przekazujesz nam swoje dane całkowicie dobrowolnie; jeśli zdecydujesz się nie wyrazić zgody lub nie podasz danych osobowych, zasadniczo nie będzie to miało na Ciebie negatywnego wpływu. Istnieją jednak okoliczności, w których TopTradeGroup nie może podjąć działań bez pewnych informacji o tobie, na przykład dlatego, że te dane osobowe są niezbędne do przetwarzania twoich zamówień, zapewnienia ci dostępu do ofert internetowych lub biuletynów lub do spełnienia wymogów prawnych. ekranizacja. W takich przypadkach, niestety, TopTradeGroup nie będzie w stanie dostarczyć Ci tego, o co prosisz, bez odpowiednich danych osobowych.

Wysyłanie informacji za granicę

Możemy ujawnić dane osobowe brokerowi wprowadzającemu danej osoby. Nie jest możliwe określenie krajów, w których mogą znajdować się ci brokerzy wprowadzający, ponieważ zależy to od tego, którego brokera wprowadzającego wybierze dana osoba. Jeśli dana osoba nie ma pewności co do miejsca pobytu swojego brokera wprowadzającego, powinna skontaktować się ze swoim brokerem wprowadzającym lub TopTradeGroup, aby uzyskać więcej informacji. Korzystamy również z dostawców usług przechowywania w chmurze, a serwery przechowujące dane osobowe osób znajdują się w Stanach Zjednoczonych. TopTradeGroup może w przyszłości ujawniać dane osobowe innym zagranicznym odbiorcom, a kraje, w których tacy odbiorcy mogą się znajdować, zostaną wskazane w niniejszej Polityce prywatności (chyba że jest to niewykonalne).

Nie będziemy wysyłać danych osobowych do odbiorców, jeżeli:

 • podjęliśmy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że odbiorca nie naruszy prawa;
 • odbiorca podlega systemowi ochrony informacji podobnemu do ustawy o prywatności;
 • osoba wyraziła zgodę na ujawnienie.

Zarządzanie danymi osobowymi

TopTradeGroup rozumie, jak ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych dla naszych klientów. Zawsze będziemy dążyć do tego, aby dane osobowe, które zbieramy i przechowujemy, były chronione przed wycofaniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem. Pracownicy TopTradeGroup są zobowiązani do zachowania poufności gromadzonych przez nas danych osobowych.

Wszystkie Twoje dane osobowe przechowujemy w bezpiecznych sejfach komputerowych oraz w aktach papierowych. Przestrzegamy następujących zasad przechowywania naszego komputera:

 • hasła są regularnie sprawdzane;
 • zmieniamy dostępność pracowników, gdy są przydzielani na nowe stanowisko;
 • pracownicy mają ograniczony dostęp do niektórych sekcji systemu;
 • system automatycznie rejestruje i analizuje wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz;
 • system automatycznie ogranicza ilość danych osobowych wyświetlanych na dowolnym ekranie;
 • nieupoważnionym pracownikom zabrania się aktualizowania i edytowania danych osobowych;
 • wszystkie komputery osobiste zawierające dane osobowe są chronione fizycznie i elektronicznie;
 • dane są szyfrowane podczas przesyłania przez sieci zewnętrzne;
 • Ograniczone drukowanie danych zawierających dane osobowe.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, aby dostarczyć Ci produkty lub usługi, produkty lub informacje, o które prosiłeś, oraz aby prowadzić z nami Twoje relacje biznesowe i nimi zarządzać. Jesteśmy również zobowiązani do przechowywania pewnych informacji (na przykład związanych z transakcjami biznesowymi lub podatkowymi) przez określone okresy przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem. Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, gdy nie będą już potrzebne do tych celów.

W jaki sposób dbamy o dokładność i aktualność danych osobowych?

TopTradeGroup zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​dane osobowe, które gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia, są aktualne, dokładne, kompletne i aktualne. Zachęcamy ludzi do kontaktu z nami w celu aktualizacji wszelkich danych osobowych, które o nich posiadamy. Jeśli poprawimy informacje, które zostały wcześniej ujawnione innej organizacji, powiadomimy tę organizację w rozsądnym terminie o wprowadzeniu korekty. Jeśli jesteśmy przekonani, że informacje są niedokładne, podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania informacji w ciągu 30 dni, chyba że dana osoba wyrazi na to zgodę. Nie pobieramy opłat za poprawianie informacji.

Dostęp do danych osobowych

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie o ochronie prywatności, osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, które o nich przechowujemy, kontaktując się z inspektorem ochrony prywatności TopTradeGroup. Zapewnimy dostęp w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli odmówimy udzielenia informacji, wskażemy przyczyny odmowy. Wniosek osoby fizycznej o dostęp do jej danych osobowych zostanie rozpatrzony poprzez umożliwienie jej przeglądania swoich danych osobowych w biurach TopTradeGroup lub poprzez dostarczenie kopii żądanych informacji. Będziemy potrzebować dowodu tożsamości i wyjaśnienia niezbędnych informacji. Za udzielenie dostępu może zostać naliczona opłata administracyjna za wyszukiwanie i kopiowanie.

Aktualizacje tej polityki

Niniejsza Polityka będzie okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych przepisów i technologii, a także zmian w naszej działalności i środowisku biznesowym.

Obowiązki

Obowiązkiem kierownictwa jest informowanie pracowników i innych odpowiednich stron trzecich o Polityce prywatności TopTradeGroup, w tym o wszelkich zmianach w Polityce prywatności. Wszyscy pracownicy i inne odpowiednie strony są odpowiedzialne za upewnienie się, że rozumieją i przestrzegają niniejszej Polityki prywatności.
Szkolenie dotyczące prywatności

Wszystkim nowym pracownikom zapewnia się terminowy i odpowiedni dostęp do Polityki prywatności TopTradeGroup. Wszyscy pracownicy mają możliwość odbycia szkolenia z poufności, które obejmuje zobowiązania TopTradeGroup wynikające z ustawy o prywatności.

Nieprzestrzeganie przepisów i postępowanie dyscyplinarne

Pracownicy i odpowiednie strony trzecie muszą zgłaszać kierownictwu przypadki naruszenia poufności. Nieznajomość Polityki prywatności TopTradeGroup nie może być usprawiedliwieniem dla nieprzestrzegania zasad. Pracownicy lub inne odpowiednie strony trzecie, które nie przestrzegają Polityki prywatności TopTradeGroup, mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.

Umowy z osobami trzecimi

TopTradeGroup musi zapewnić, że obawy dotyczące bezpieczeństwa lokalizacji są wystarczające dla wszystkich prawnie wiążących działań z nieupoważnionymi stronami. TopTradeGroup będzie informować osoby trzecie o niniejszej Polityce prywatności.

Osoby z zewnątrz będą musiały wdrożyć podejścia porównywalne z zarządzaniem własnymi danymi osoby zgodnie z prawem o ochronie prywatności. Umowy te obejmują:

 • regulacja asortymentu, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych i poufnych;
 • przy każdej okazji eliminowanie rozróżnienia między danymi osobowymi a wrażliwymi;
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych osobowych i poufnych, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni przedstawiciele lub specjaliści stron trzecich;
 • zapewnienie, że indywidualne i poufne dane są po prostu przekazywane stowarzyszeniom zatwierdzonym przez TopTradeGroup.

Warunki korzystania z usługi e-czeku

TopTradeGroup jest zobowiązana przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z Saint Vincent i Grenadyny z 2014 r., z późniejszymi zmianami, w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli dostarczyć Ci produkty i usługi finansowe. Weryfikacja elektroniczna pozwala nam zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą narzędzi elektronicznych i zewnętrznych źródeł danych.

Proces weryfikacji adresu e-mail

Aby elektronicznie zweryfikować Twoją tożsamość, poprosimy Cię o podanie swoich danych (na przykład imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia) oraz szczegółów dokumentów tożsamości. Informacje te będą udostępniane stronom trzecim w celu elektronicznego dopasowania Twoich informacji do informacji w ich bazach danych. Organizacje te ocenią i poinformują nas, czy całość lub część informacji, które podasz, są zgodne z ich danymi.

Zewnętrzne źródła danych wykorzystywane do weryfikacji Twojej tożsamości obejmują:

 • Informacje dostępne publicznie, takie jak listy wyborców i białe strony.
 • Informacje przechowywane przez oficjalnego rekordzistę w systemach innych firm.

Twoja zgoda

Akceptując nasze warunki, potwierdzasz, że:

 • Informacje, które nam przekazujesz, są Twoimi danymi osobowymi i masz upoważnienie do ich podania;
 • Możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe do elektronicznej weryfikacji, jak opisano powyżej.

Obsługa skarg

Jeśli chcesz złożyć skargę, prosimy o wykonanie poniższej procedury, która pomoże nam rozwiązać Twoją skargę w najbardziej efektywny sposób i przywrócić Twoje zaufanie.

Najpierw zbierz wszystkie dokumenty uzupełniające związane z Twoją skargą, zastanów się, na jakie pytania chcesz odpowiedzieć, i zdecyduj, co chcesz, abyśmy zrobili. Następnie skontaktuj się bezpośrednio ze swoim menedżerem konta. Pamiętaj, że jeśli problem będzie pilny, dzwoniąc pod numer jak najszybciej, niezwłocznie rozpatrzymy Twoją reklamację. Jeśli menedżer Twojego konta nie może w zadowalający sposób rozwiązać Twojej skargi, poproś go o skierowanie skargi do swojego menedżera. Jeśli skarga dotyczy menedżera konta, skontaktuj się z naszym Działem Zgodności.

Jeśli Twoja skarga nie może zostać rozwiązana, możesz skierować ją do naszego Działu Zgodności, o ile jeszcze tego nie zrobiliśmy. Rozpatrzą Twoją skargę i skontaktują się z Tobą bezpośrednio.

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. zgodności, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Staramy się rozwiązać większość problemów w ciągu 21 dni. Jednak niektóre skargi są bardziej złożone i ich rozwiązanie może zająć więcej czasu. Jeśli tak, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych postępach.